Session 4 Abstracts

Jacob Dahl Rendtorff
Professor (MSO), Dr. Scient Adm. & Ph.d.

Subjectivity and responsibility: the concept of responsibility as the foundation of ethics

 

Abstract of paper: I would like to show the importance of the concept of responsibility as the foundation of the ethics of subjectivity by Sartre, Jonas and Ricoeur. We can observe a moralization of the concept of responsibility going beyond a strict legal definition. The paper begins by discussing the humanistic foundations of such a concept of responsibility. It treats the historical origins of responsibility and it relates this concept to the legal concept of accountability.

 

The paper is based on the following structure : 1) The ethical foundation of the concept of responsibility 2) Subjective responsibility in the technological civilization 3) Political responsibility for good governance in the welfare state 4) Social responsibility of business corporations 5) Conclusion and discussion : changed conditions of subjectivity and responsibility in modern times.

Roskilde University
Department of Social Sciences and Business
Universitetsvej 1
DK-4000 Roskilde

 


 

 

Titel: Undervisning, entusiasme, anklage – figurer for heteronomi hos Levinas.

Navn: Henrik Vase Frandsen

 

Vignet: Levinas anvender gennem sin udvikling forskellige figurer for at beskrive erfaringen af det heteronome forhold. I de tidlige år ’undervisning’, senere ’anklage’. Dertil er der i hans jødiske skrifter en afvisning af ’entusiasme’. Det bliver ’anklagen’ og ”jeg’et i akkusativ” der i hans senere værker dominerer (især i Autrement qu’être), mens ’undervisning’ og ”jeg’et i dativ” trænges i baggrunden. Oplægget vil følge denne bevægelse og overveje grundene hertil.

 


 

Navn: Erik Bendtsen.

Titel: On the Meaning of Life/Om livets mening.

 

Filosofi udgør en beskæftigelse, som forsøger at begribe de mest fundamentale forhold og størrelser i og ved tilværelsen. Gives der i denne sammenhæng en udpegning, hvorudfra eller hvortil alle andre fundamentale spørgsmål og problemstillinger kan ledes? Det er min påstand, at dette er tilfældet, og de fleste (filosoffer) vil formodentlig medgive, at metafysikkens genstande har denne karakter, hvis metafysik er mulig som videnskab om – eller som nødvendig, filosofisk spekulation over eller søgen efter – det absolutte eller det fundamentale.

 

Jeg vil dog ikke her tage udgangspunkt i traditionel metafysik og det eventuelt absolutte i sig selv, men vil tværtimod gå en lidt anden vej gennem en undersøgelse af genstandene for de, eller det for mig at se, mest fundamentale spørgsmål i tilværelsen og søge at vise, hvorledes andre forhold og størrelser udledes heraf eller måske snarere har deres sidste fælles reference her – eller hvis man skulle tale billedligt: har deres fælles brændpunkt. Jeg vil i foredraget kort søge at indkredse problemstillingens ”væsen” helt generelt. Det forhold, det drejer sig om, er genstanden/e for spørgsmålet om livets mening. Formuleret som egentligt spørgsmål eller egentlige spørgsmål er det selvfølgelig nærmest det/de mest omfattende spørgsmål, der kan stilles og dermed også umiddelbart det mest diffuse. Har livet en mening? Hvad er livets mening? Eller måske bedre: Hvori består livets mening? Foredraget vil forsøge at opridse de problemstillinger, disse spørgsmål rummer og vil især undersøge det, jeg kalder meningsbehovets konstituenter.

 


  

Mads Jørgensen Hansen: On Naturalising Teleology - Terrence Deacon's Autogen

 

Terrence Deacon in Incomplete Nature – How Mind Emerged from Matter presents a theory of emergence, which he argues can bridge the gap between matter and normative functions, i.e. naturalise teleology. To motivate how the gap can be bridged, Deacon makes central use of a chemical model, called an Autogen.

An Autogen is the product of two mutually constrained self-organizing processes: autocatalysis and self-assembly. The mutually constrained processes give the Autogen the capacity to maintain its capacity for self-maintenance. In this talk I present Deacon's theory and argue that Deacon does not, by way of the Autogen, give a satisfying argument for naturalizing teleology.

 


 

Navn: Rasmus Ejsing

'Praktisk udgangspunkt i en kategorisering af viden'/'Praxis as the organizer of knowledge'

 

'Praktisk udgangspunkt i en kategorisering af viden':
Med succes frem for sandhed, som det centrale for viden, følger, at mennesket selv medbringer det kriterie, som hvad som betegnes som viden opfylder. Herefter, hvordan bør viden organiseres? Der argumenteres for, at der bør være ét rationale for, hvordan det videnskablige samfund bør organiseres, og at dette bør være knyttet til konkrete praksis i samfundet.

'Praxis as the organizer of knowledge':
With success instead of truth as the core understanding of knowledge, follows, that humans themselves are bringing the criteria, that are then met in what is designated as knowledge. Hereafter, how should knowledge be organized? Arguments are put in favor of having a single rationale for how the scientific community should be organized, and that this should be connected to concrete praxis in society.

 


 

Panel debate: Challenges of women in Philosophy (Chair: Helene Scott-Fordsman)

 

The Danish network for women in philosophy will be chairing a panel debate focussing on challenges for women in philosophy. For the panel we have invited women within different fields of philosophy, who are at different stages of their career. The panelists are: Helena de Preester, Ph.d.; Tara Skadegaard, stud.mag.; Anne-Marie Søndergaard Christensen, Lektor, Ph.d.; Anna Cornelia Ploug, cand.mag.; and Johanna Seibt, Professor MSO, Ph.d. The hopes for the panel debate is to create a broad conversation, touching upon subjects that typically affect women in philosophy: Anything from career plans, to personal experience, to implemented politics, or reflections on re-introducing women philosophers on the philosophical curriculum.

 

The conversation should represent as many perspectives as possible, and we hope that all of you will join us and contribute to it. The challenges may be large or small, systemic, syllabus related, or maybe just personal. The debate will be in English, as we will be joined by the keynote speaker, Helena de Preester. However, comments or questions in Danish are welcome.